Hvad er Naturfagsdidaktik?

Når min blog er navngivet “didaktisk forskning ved Geocenter Møns Klint”, var det måske relevant nok, at bruge et par ord på at forklare hvad didaktik – og særligt naturfagsdidaktik – overhovedet er:

Didaktik er ”læren om formidling”.

Altså en videnskab der undersøger forudsætninger og virkemidler for formidling (eller undervisning) i forskellige situationer og hos forskellige målgrupper, selvfølgelig med henblik på at forstå og forbedre læring under nogle givne rammer.

I den forbindelse har skolesystem og læring for børn og unge logisk nok været i fokus, men i den senere tid er der også kommet fokus på formidling i uformelle miljøer, som fx på science centre, museer, tv eller internetsites.

Museumsgæster som målgruppe kunne derfor også ligeså vel være voksne, familiekonstellationer eller forskelligartede typer af samfundsgrupper, som det kunne være skolebørn. Den uformelle læring kan ofte kræve en helt anden didaktisk metode end gængs skoleundervisning, og eftersom de uformelle, ofte selvvalgte, læringsmiljøer i dag spiller en stadig voksende rolle i vores samlede vidensopsamling gennem livet, er dette nye forskningsfelt i kraftig vækst for tiden.

Naturfagsdidaktik er specifikt læren om naturfaglig formidling og undervisning, og Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) er den største didaktiske forskningsenhed i Danmark, på trods af naturfagenes trange kår i undervisningssystemet og erhvervslivet de senere år. Givetvis endda opstået som reaktion på denne tendens – som da også endelig ser ud til så småt at være vendt.

Der er i øjeblikket et stigende fokus på netop naturfagsundervisning, og en øget søgning blandt studerende på udvalgte naturfag.

IND forsker netop i de særlige udfordringer der er ved at lære naturvidenskabelige fag, både på folkeskole- gymnasie- og universitetsniveau, samt i de uformelle læringsmiljøer, og derfor har mine to faglige vejledere til huse på dette institut:

http://www.ind.ku.dk .